KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

„Z UKOŃCZONYM STAŻEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

 

PROJEKT „Z UKOŃCZONYM STAŻEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

POWERVET - 2019-1-PL01-KA102-062586 dofinansowany w ramach projektu
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+
Sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe


CELE PROJEKTU

Realizacja Projektu dla wybranej  grupy uczniów okaże się ogromną szansą na własny rozwój, dowartościowanie oraz możliwość skonfrontowania  własnych umiejętności i wyobrażeń  z oczekiwaniami zagranicznego  pracodawcy.

Udział  stażysty  w projekcie  przyczyni się do wykształcenia  umiejętności, kompetencji i postaw niezbędnych na europejskim rynku pracy:

- przełamania bariery językowej oraz podniesienie samooceny
- zwiększy znajomości języka angielskiego oraz opanuje podstawy języka hiszpańskiego
- zwiększy praktyczne wykorzystanie języków obcych w codziennych  sytuacjach
- nabędzie doświadczenie zawodowe poza granicami kraju
- rozszerzy wiedzę i umiejętności zawodowe oraz zweryfikuje je  w nowym kręgu kulturowym
- doświadczy pracy w zespole międzynarodowym
- zapozna się z kulturą pracy w kraju odbywania praktyki oraz pozna standardy jakościowe panujące w krajach UE
- zwiększy swoje szanse na rynku pracy krajowym i zagranicznym
- rozwinie umiejętności radzenia sobie ze stresem
- uzyska umiejętność samodzielnego uczenia się
- udoskonali umiejętności pracy z wymagającym pracodawcą
- nabędzie większą motywację do dalszego kształcenia, a w perspektywie pracy  u zagranicznego pracodawcy (otwarcie na nowe rynki pracy)
- rozwinie motywację do nauki języków obcych
- rozwinie postawę tolerancji i otwartości na inne kultury
- zwiększy poczucie własnej wartości w związku z możliwością pracy w UE
- doświadczy  bogactwa kulturowego Hiszpanii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności, zawarte pomiędzy instytucją wysyłającą, instytucją przyjmującą i uczestnikami, nakłada na  strony obowiązek zapewnienia najlepszych efektów  uczenia się, zgodnych z systemem ECVET. W oparciu o szkolny program praktyk zawodowych dla poszczególnych zawodów przewidziany dla  klasy III oraz we współpracy z partnerem zagranicznym, efekty uczenia  zostaną pogrupowane w  następujące jednostki:

 1.  Zachowanie zasad bezpieczeństwa w miejscu  pracy:

Stażysta będzie potrafił:

zidentyfikować zagrożenia dla zdrowia i życia podczas wykonywania zadań zawodowych, dobrać i zastosować środki ochrony indywidualnej, zastosować zasady ergonomii, przepisy bhp, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej w organizacji stanowiska pracy i podczas prac

2. Kompetencje językowew języku angielskim:

porozumieć się z uczestnikami procesu pracy, przekazać informacje dotyczące wykonywanych prac, przeprowadzić rozmowy dotyczące spraw zawodowych i sytuacji z życia codziennego; zrozumieć intencję wypowiedzi osób posługujących się zawodowo; nazwać wyposażenie branżowe i związane z pracami biurowymi, odczytywać i redagować dokumenty magazynowe/hotelowe/turystyczne/ekonomiczne związane z obsługą podróżnych; wysyłać korespondencję, udzielać w języku obcym informacji dotyczących planowania pracy w magazynie, w hotelu, lokalach gastronomicznych, biurach rachunkowych, prowadzić rozmowę z gościem, współpracownikiem, przełożonym, opiekunem stażu, opisać obowiązki pracowników hotelu biura podróży/działu rachunkowego/magazynu/lotnisk

 1. Kompetencje personalne i społeczne:

aktualizować wiedzę i doskonalił umiejętności zawodowe, przestrzegał tajemnicy zawodowej, stosował zasady kultury osobistej i etyki zawodowej, odpowiednio reagował na sytuacje wywołujące stres, doskonalił umiejętności komunikacyjne, wyciągał wnioski z podejmowanych działań, współpracował w zespole

 1. Kompetencje zawodowe: realizowane w 4 zawodach:

technik eksploatacji portów i terminali

będzie określał oczekiwania klientów, sporządzał dokumentację branżową, udzielał informacji podróżnym, obsługiwał pasażerów zgodnie procedurami, wykonywał prace przeładunkowe, magazynowe towarów, obsługiwał regały, sporządzał ofertę handlową, korzystał z programów komputowych wykorzystywanych w magazynach;

technik ekonomista

będzie potrafił opisać organizację stanowisk pracy biurowej /uzupełniać dokumenty księgowe/prowadzić korespondencję/posługiwać się biurowym sprzętem technicznym/stosować instrukcję obiegu dokumentów/archiwizować dokumenty księgowe/ewidencjonować operacje gospodarcze/poprawiać błędy księgowe/stosować oprogramowania finansowo-księgowe;

technik hotelarstwa

będzie potrafił zastosować właściwe techniki: sprzątania jednostek mieszkalnych/przygotowania pokoi/realizacji zamówień na usługi dodatkowe/prowadzić dokumentację służby pięter, gastronomii/przygotować i serwować śniadania/wykorzystywać programy komputerowe/zastosować zasady przechowywania artykułów spożywczych/dobrać nakrycia do rodzaju śniadań i metody serwowania do menu;

technik obsługi turystycznej

będzie korzystał ze źródeł informacji turystycznej/opisywał walory turystyczne Hiszpanii/stosował techniki organizacji i sprzedaży imprez/udzielał informacji turystycznej/obsługiwał turystę/aktualizował bazy danych informacji turystycznej/obsługiwał urządzenia biurowe/korzystał z systemów rezerwacyjnych/dostosowywał ofertę usług turystycznych do oczekiwań klientów;


Projekt adresowany do:

W projekcie wezmą udział  uczniowie klas drugich w roku szkolnym 2019/2020 kształcący się w cyklu czteroletnim w zawodach: technik hotelarstwa, obsługi turystycznej, ekonomista, technik eksploatacji portów i terminali. Zostaną oni wyłonieni w drodze jednej rekrutacji.

Utworzone  zostaną 3 grupy uczestników przyporządkowane terminom mobilności.

Pierwsza -20 osobowa, druga -20 osobowa, trzecia -19 osobowa grupa.

Łączna liczba uczestników stażu to 59 osób.


Zagraniczna Instytucja Pośrednicząca

euroMindProjects

AVENIDA CIUDAD DE LINARES 2 PASAJE

ES61 – Andalucía

23400, UBEDA (JAEN) HISZPANIA

Dyrektor:  Managing Director Amelia Wójcik

Osoba kontaktowa:  team leader biura w Sewilli Natalia Chojecka
telefon: +34647901808 

mail:info@euromind.es

Miejsce odbywania praktyk:

Sevilla - stolica Andaluzji, położona w południowo - zachodniej części Hiszpanii


Terminy wyjazdów grup

I grupa: 23.08 – 05.09.2020
II grupa: 08.11 – 21.11.2020
III grupa: 23.05. 05.06.2021

NOWE TERMINY WYJAZDÓW GRUP

I grupa: 29.05.2021-13.06.2021 
II grupa: 06.06.2021-20.06.2021   
III grupa: 19.06.2021-04.07.2021

 Co uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane?

 • zajęcia przygotowawcze, ubezpieczenie, transport lotniczy, transfery, noclegi w rezydencjach w Sevilli, 3 posiłki dziennie, praktyki w branżowych przedsiębiorstwach, bogaty program kulturowy, w tym zwiedzanie Sewilli, całodniowe wycieczki do Rondy i Malagi nad Morzem Śródziemnym, opiekę nauczycieli i przedstawicieli firmy EuroMind, kieszonkowe

Co uczestników projektu czeka przed każdym wyjazdem?

 • Angielskie przygotowanie językowe – 35 godzin języka angielskiego zawodowego oparte na konwersacji i przyswojeniu użytecznych zwrotów w konkretnych codziennych sytuacjach.
 • Hiszpańskie przygotowanie językowe – 25 godzin języka hiszpańskiego obejmujące poznanie podstawowych zwrotów z życia codziennego Hiszpanów oraz słownictwo branżowe niezbędne podczas odbywania praktyk zawodowych.
 • Przygotowanie kulturowe – 15 godzin obejmujące informacje o kraju praktyk, jego regionach turystycznych, atrakcjach kulturowych, zagospodarowaniu turystycznym wraz z kuchnią narodową i zwyczajami oraz tradycjami wynikającymi ze specyfiki ludności tego kraju
 • Przygotowanie psychologiczno–pedagogiczne – 15 godzin oparte na zagadnieniach dotyczących zapobiegania wykluczeniu społecznemu, opanowaniu stresu oraz psychicznego wsparcia podczas wyjazdu wynikającego z tęsknoty za rodziną. Niezwykle ważnym aspektem będzie także przygotowanie uczestników projektu w zakresie savoir-vivre w miejscu odbywania praktyk i poznanie zasad postepowania w przypadku ewentualnego zagrożenia.
 • spotkania z osobami znającymi Hiszpanię z autopsji w celu przybliżenia kultury i zwyczajów tego kraju. Uczniowie zostaną także przeszkoleni w zakresie potrzeb zagranicznego turysty na spotkaniu z pracodawcą, znającym zagraniczny rynek.

POWERVET 2019 Zal VII_VIII_Formularz
Regulamin rekrutacji uczestnika w projekcie POWER

LISTA KANDYDATÓW DO PROJEKTU NA PODSTAWIE FORMULARZA

LISTA GŁÓWNA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW REKRUTACJI

LISTA REZERWOWA UCZESTNIKÓW NA PODSTAWIE REKRUTACJI

Harmonogram zajęć przygotowujących w ramach realizacji projektu


NOWE HARMONOGRAMY ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Harmonogram gr. I

Harmonogram gr. II

Harmonogram gr. III


ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE DO PROJEKTU

Odbywały się z godnie z harmonogramem zajęć projektowych. Stacjonarnie  od stycznia 2020 roku ,

z przerwą wakacyjną oraz  online od września  do maja 2021.

Zajęcia  miały na celu wszechstronne przygotowanie młodzieży do mobilności, a w szczególności do

zdobycia kompetencji i postaw  niezbędnych do pracy   w środowisku międzynarodowym u

hiszpańskiego pracodawcy.

Zrealizowano cykl zajęć:

 • z języka angielskiego zawodowego w wymiarze 35 godzin dla każdej grupy
 • z języka hiszpańskiego w wymiarze 25 godzin dla każdej grupy
 • przygotowania kulturowego w wymiarze 15 godzin dla każdej grupy
 • przygotowania pedagogicznego  w wymiarze 15 godzin dla każdej grupy.

Ważnym wydarzeniem,  upowszechniającym ideę projektu, było spotkanie online:

pt: „PROJEKT UNIJNY A KOMPETENCJE KLUCZOWE”: w aplikacji Teams, w dniu 13.04.2021.

Podczas spotkania Koordynator projektu "Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość” o numerze

POWERVET- 2019-1-PL01-KA102-062586, zaprezentował cele spotkania :

- zaprezentowanie ewaluacja  wybranych zajęć przygotowujących do projektu;

- ukazanie motywacji uczestników do wzięcia udziału w zagranicznym stażu.

- przedstawienie Kompetencji kluczowych przyszłych pracowników

W spotkaniu oprócz  przedstawicieli Rady Pedagogicznej ZSETH w Łodzi, wzięli udział

 Goście Honorowi w składzie:

- Partner zagraniczny EuroMind Projects  S.L. Pani – Natalia Chojnecka

- Koordynator Projektu Pan – Krzysztof Podstawek

- Prezes Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi  Pani – Anna Midera

- General Manager DOUBLETREE BY HILTON LODZ Pan – Dominik  Chrapek

- HR Manager  HOTEL VIENNA HOUSE ANDEL’S ŁÓDŹ  Pani – Aleksandra Polańska-Hadrowicz

- Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pani –

Michalina Figurska

Fotorelacja 30.06 do umieszczenia

Pracodawcy  podzielili się z uczestnikami spotkania własnym doświadczeniem i przekazali cenne wskazówki na temat Kompetencji Kluczowych przyszłych pracowników, cenionych na międzynarodowym rynku pracy.

Relację ze spotkania odzwierciedlają poniżesz prezentacje oraz fotorelacja:

 1. ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE DO PROJEKTU
 2. SCENARIUSZ SPOTKANIA ON LINE
 3. PREZENTACJA SPOTKANIE ON LINE PROJEKT UNIJNY A KOMPETENCJE KLUCZOWE
 4. PREZENTACJA SPOTKANIE P.AGATA KRYSIAK
 5. UPOWSZECHNIANIE ZAJĘCIA KULTUROWE  PREZENTACJA P.ANNA KRAWCZYK
 6. JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY PREZENTACJA P.AGNIESZKA DUDA
 7. SŁYNNE HISZPAŃSKIE STADIONY WOJCIECH LEWADNOWSKI
 8. HISZPAŃSKIE INSPIRACJE NATALIA SOBANIEC
 9. RELACJA FOTOGRAFICZNA

    

    

    

    


Scenariusz spotkania

Kompetencje kluczowe

Spotkanie Pani Agata Krysiak

Upowszechnianie zajęcia kulturowe Pani Anna Krawczyk 

Prezentacja Pani Agnieszka Duda

Słynne Hiszpańskie stadiony

Hiszpańskie inspiracje


SPRAWOZDANIE PO ODBYTEJ MOBILNOŚCI  GRUPA I

I grupa 20 uczniów klas III, w tym: 11 uczniów kształcących się w zawodzie technik  ekonomista,

7 uczniów w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali, 2 uczniów  w zawodzie technik

obsługi turystycznej odbyło praktyki zawodowe w Sevilli  w terminie 31.05.2021- 11.06.2021 roku. Opiekunami grupy były: p. prof. Ewa Kosiorek-Dynek – Koordynator projektu i nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz p. prof. Anna Krawczyk  – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Miejsca praktyk dobrane były indywidualnie na podstawie rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez Koordynatora projektu -partnera  Euromind S.L. na Sky’pie  przed rozpoczęciem mobilności.

Miejsca praktyk technika ekonomisty: Taller de Educacion, Inversiones Roldan Guisado S.L., Apartamentos Cruz del Campo, FamaService, Administracion de Fincas - José Ávil, Educademia S.C.  Central Capuchinos de España, BonitaRides Librería Papelería Falla S.L.

Ekonomiści poszerzyli wiadomości i umiejętności związane z wykonywaniem pracy biurowej, obsługą dokumentów finansowych, ich archiwizacją; ponadto, zarządzaniem bazą danych,  obsługą urządzeń biurowych oraz  nawiązywaniem kontaktów z klientami.

Miejsca praktyk technikaeksploatacji portów i terminali: Carrefour Express, Calle Luis Montoto 46 (Carrefour Express - Comercial de Alimentación Sevilla 2015, S.L., Brico Depot Sevilla Sur

Technicy eksploatacji portów i terminali kształcili umiejętności w zakresie organizowania prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów  oraz prowadzeniem dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach. Wykazywali się umiejętnością pracy w zespole międzynarodowym.

Miejsca praktyk technika obsługi turystycznej: Naturanda Travel Agent, PinaPark Event Organizer

Technicy obsługi turystycznej realizowali zadania zawodowe związane z prowadzeniem informacji turystycznej i sprzedażą usług i imprez turystycznych. Dostarczali klientowi wszelkich niezbędnych informacji pomocnych w realizacji usług turystycznych i sprzedaży produktów turystycznych (np. wycieczki Sewilli, wycieczki rowerowe, eventy).

Projekt wykorzystuje system  ECVET (Europejski Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu
i Szkoleniu Zawodowym), który ma służyć zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji.

Poza nabywaniem kompetencji zawodowych uczestnicy brali udział  w  programie rozpowszechnienia, którego celem jest promowanie praktyki na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Wielkim atutem stażu zawodowego  był program kulturowy, dzięki któremu młodzież doświadczyła  lokalnych zwyczajów i smaków Andaluzji.

Efektem  mobilności  grupy była wymiana doświadczeń, zawodowych, ewaluacja dokonana przez pracodawcę i partnera projektu, czego efektem było uzyskanie certyfikatów.


UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE TECHNIKA EKONOMISTY - Zdjęcia w galerii 

  


UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE TECHNIKAEKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI  - Zdjęcia w galerii 

  


UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE TECHNIKA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ  - Zdjęcia w galerii 

  


FOTORELACJA  Z WYCIECZEK PO SEVILLI 

Sevilla, stolica Andaluzji zachwyca  swym pięknem na każdym kroku!

Dzięki swym mauretańskim korzeniom, architekturze, śródziemnomorskiej roślinności oraz  uprzejmości mieszkańców, jest główna destynacją turystyczną tej części Hiszpanii.

Miejsca, które poznaliśmy:

 • Starówka w Sevilli- Barrio Santa Cruz-najbardziej  zachwycająca i malownicza część miasta, z krętymi, wąskimi brukowanymi  uliczkami i białymi domami. Goszczący  te miejsca turyści mogą skosztować  pysznych tapas lub zrelaksować się na  ceramicznych ławeczkach  w parkach lub ogrodach. Dzielnicę tę wyznaczają ulice: Mateos Gago, Santa Maria La Blanca/San Jose, Murillo’s Gardens i Alcázar Początkowo  był to obszar zamieszkiwany przez Żydów, dlatego w krajobrazie miasta jest wiele  elementów upamiętniających kulturę żydowską.
 • Pałac Alcázar i jego ogrody-kompleks pałacowy Alcázar (pełna nazwa hiszpańska Reales Alcázares de Sevilla,  to jeden z największych skarbów Sevilli. Alcázar był siedzibą władców arabskich, a po rekonkwiście został przejęty i przebudowany przez władców chrześcijańskich. Do dziś na górnym piętrze swoją siedzibę ma hiszpańska rodzina królewska, co czyni Królewski Alcázar najdłużej funkcjonującą królewską rezydencją na świecie. Jest to  najlepszy przykład  hiszpańskiego stylu Mudejar. Widoczne są również  elementy architektury islamu, gotyku, renesansu i barok.
 • Oprócz apartamentów królewskich znajduje się tu również darmowe Muzeum płytek azulejo i ceramiki - kolekcja Carranza poświęcona płytkom azulejo oraz produktom ceramicznym produkowanym w dzielnicy Triana.
 • Ogrody Alcázar, od wieków odgrywały ważna funkcję w pozyskiwaniu owoców i warzyw oraz zapewniały miejsca odpoczynku jego mieszkańcom. Ogrody słyną, nie tylko z pięknej architektury, ale także z bogactwa fauny i flory.

Budowla ta wpisana została w 1987 roku na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Katedra  (Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla i Giralda-najbardziej imponujący  Kościół, z wielu obiektów sakralnych  miasta. Majestatyczna Katerda jest największą na świecie, wybudowana została na miejscu meczetu Almohad z XII w. Swą sławę zawdzięcza  również dzięki  minaretowi Giralda,  o  wysokości 104 metrów. Jest dziedzictwem dwóch cywilizacji : arabskiej i chrześcijańskiej. Ze szczytu Giraldy rozciąga się wspaniała panorama na całe miasto. Wewnątrz Katedry znajduje się również grób słynnego odkrywcy, Krzysztofa Kolumba. Budowla ta wpisana została w 1987 roku na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

 • Archiwum Indii Archivo de Indias-Budynek z XVII wieku mieści w sobie 80 milionów stron dokumentów i map na temat hiszpańskich kolonii, umiejscowionych na półkach o łącznej długości 9 km. Zgromadzone tam   dokumenty od XVI-do XVIII odzwierciedlają potęgę  wielkiego imperium Hiszpanii. Te skarby są jednak zarezerwowane tylko dla badaczy.  Archiwum  organizuje wystawy dla zwiedzających, chcących  zagłębić się w historii odkryć.
 • Stara Fabryka Cygar-Real Fabrica de Tabacos. Gmach  ten  rozsławiła słynna opera „Carmen” G. Bizeta. Obecnie jest to główny budynek Uniwersytetu w Sevilli. W XVIII w był to jeden z największych budynków przemysłowych w całej Europie. W okresie swego rozkwitu fabryka zatrudniała tysiące kobiet, skręcających z liści tytoniu cygara.
 • Złota Wieża Torre del Oro- z XIII w,symbol Sewilli, pamiętający czasy największej prosperity miasta. Obecnie we wnętrzu znajduje się małe muzeum marynarki wojennej, ale w przeszłości pełniła funkcje obronną systemu Maurów, którzy nazywali ja Złotą Wieżą, ze względu na złociste kafelki azulejos zdobiące wieżę z zewnątrz.
 • Parki Sevilii-Marii Luisy i Park Alamilo-stanowią wielką atrakcje miasta, zapewniając ochronę przed letnimi upałami oraz dostarczają wrażeń estetycznych. Dzięki bujnej roślinności oraz licznym fontannom: żab, lwów; zapewniają wspaniałe odprężenie i są miejscami relaksu nie tylko dla mieszkańców miasta. W pakach  rozbrzmiewają również rytmy Flamenco.

    

    

    

    

    

    

    

    

                                      

    


FOTORELACJA  Z WYCIECZKI DO TAVIRY W PORTUGALII

Tavira miasto w południowej Portugalii, w regionie Algarve nad rzeką Gilão.

Urokliwe wąskie, białe uliczki, wszechotaczający zapach  migdałów, oraz  bujna roślinność  śródziemnomorska skąpana w słońcu  południa.

Miejsca, które zobaczyliśmy:

 • Castelo de Tavira - ruiny zamku z pięknym grodem ora panoramą otaczającą miasto
 • Igreja de Misericordia - jest to jeden z najcenniejszych z wielu kościołów w Tavirze z początku XVI w. Ze względu na renesansowe elementy zarówno wejścia, jak i wnętrza, unikalny dla Algarve.
 • Stare Miasto z jego białymi, wąskimi uliczkami
 • Szeroką, piaszczystą plażę Praia das Cascas

   

    

    

    

                                   


FOTORELACJA Z WYCIECZKI DO RONDY

Ronda  jest jednym z najbardziej niesamowitych miejsc w Hiszpanii. Zachwyca swoim  położeniem na skraju szerokiego na 70 metrów i głębokiego na 120 metrów Kanionu rzeki Guadalevin. Miasto łączy w sobie  tradycje muzułmańską i chrześcijańską, której elementy nadal są widoczne w jego zabudowie.

Stare miasto (La Ciudad), od nowego oddziela głęboki na ponad 100 metrów wąwóz nazywany El Tajo.

Najważniejszym łącznikiem pomiędzy oboma obszarami jest XVIII-wieczny most Puente Nuevo (Nowy Most). Jest to jednocześnie najczęściej fotografowany obiekt w mieście i jedna z wizytówek Andaluzji

Miasto W przeszłości  była zajęta przez Celtów, Fenicjan, Rzymian. Do dziś jest miejscem inspiracji wielu artystów.

Miejsca, które zwiedziliśmy:

 • Stare miasto otoczone murami obronnymi wraz z dwiema  bramami: muzułmańską Puerta deAlmocabar ,oraz chrześcijańską Puerta de Carlos V
 • Inglesia de Santa Maria La Major, dawny meczet, który przeszedł metamorfozę i stał się kościołem. Jest mieszanką różnych styli i dekoracji. Do kościoła przylega klasztor Convento de Clarisas de Santa Isabel de los Angeles. Mieszkające tu siostry zakonne słyną z wypieku słodyczy i ciastek.
 • Puente Nuevo- charakterystyczny most, zwany Mostem Nowym jest symbolem miasta. Zbudowany w  XVIII w
 • Plaza de Toros- jedna z najstarszych i najpiękniejszych aren walk byków. W całości wykonana z kamienia, może pomieścić 6000 widzów. Od 1984 roku jest siedziba muzeum, w której można zobaczyć wystawę dwóch największych rodzin torreadorów: Romero i Ordonez.

    

    

  


Opinie uczestników praktyk na temat projektu grupa I

Podczas praktyk w Hiszpanii przełamałam barierę językową i zdobyłam nowe, nietypowe doświadczenie pracując w pięknym miejscu - bibliotece Capuchinos de Espania. Miałam niepowtarzalną okazję  pracować przy szesnastowiecznych książkach. Nauczyłam się pracować jako ekonomista w języku hiszpańskim i angielskim,

Poznałam kulturę i architekturę innego kraju na przykład Plac Hiszpański w Sewilli, spróbowałam wielu nowych smaków takich jak, gazpacho czy paella. Przechadzając się po wąskich uliczkach podziwiałam popularne płytki maiolica, które wywarły na mnie ogromne wrażenie. Zwiedziłam  portugalskie miasteczko Tavira i hiszpańskie, skalne miasto Ronda. Najtrudniejsze podczas pobytu okazały się dla mnie warunki pogodowe. Szybko jednak zaczęłam żyć rytmem Hiszpanów i przyzwyczaiłam się do panującej po południu sjesty, a każdy dzień był dla mnie ciekawym przeżyciem.

Aleksandra Olszak 3 ATE

Na praktykach w Hiszpanii poznałam codzienne życie Hiszpanów- to co robią na co dzień, czym i kim się otaczają oraz jacy są. Jako przyszły technik obsługi turystycznej nauczyłam się podczas praktyk jak szybciej i sprawniej poruszać się po zagranicznym rynku turystycznym. Odwiedziłam wiele wspaniałych miejsc, które będę bardzo mile wspominać. Zawarłam tutaj wiele przyjaźni, które- mam nadzieję-zostaną na lata :)Praktyki w Hiszpanii to wspaniała przygoda, którą chętnie bym powtórzyła!

Ola Gapys 3 ATT

Wyjazd na praktyki do Hiszpanii był spełnieniem moich marzeń. Zdobyłam  tam  nowe doświadczenia zawodowe, językowe, kulturowe. Poznałam zagraniczny rynek pracy -pracowałam w Brico Depot. Moim zadaniem było sprawdzanie towarów pod kątem jakościowym i ilościowym, a także transportowanie  ich na teren sklepu. Były także wycieczki, dzięki którym mogłam zwiedzić dotąd nieznane mi miejsca. Atmosfera, ludzie i warunki pobytu -wszystko było fantastyczne! Praktyki dały mi wiele możliwości, które wykorzystam w przyszłości oraz pogląd na zawód, który bym chciała wykonywać za parę lat. Jestem szczęśliwa, że miałam szansę wziąć udział w tym projekcie. Wspomnienia i doświadczenia zostaną ze mną na zawsze!

Emilia Brzozowska 3 ATP

Czułem ogromną ekscytację wyjeżdżając pierwszy raz za granicę. W Sewilli, mieście w którym przebywałem podczas projektu praktyk, podobało mi się najbardziej. Ośrodki kultury takie jak kaplice, czy pomniki zapierały mi dech w piersiach. Cały harmonogram zajęć projektowych pozwolił mi na dokładne zwiedzenie wszystkich najważniejszych miejsc godnych do zobaczenia. Projekt " Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość " na pewno nie będzie przeze mnie zapomniany.

Hubert Pieniążek 3 ATE


SPRAWOZDANIE PO ODBYTEJ MOBILNOŚCI GRUPA II

Cześć! Jesteśmy uczniami Zespołu Szkół Ekonomiczno- Turystyczno- Hotelarskich w Łodzi. Jako praktykanci kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik ekonomista, wyjechaliśmy na praktyki zawodowe do Sevilli w Hiszpanii. Przed wyjazdem szkoła przygotowała nas z zakresu wiedzy o kulturze hiszpańskiej, zajęć pedagogicznych, nauki języka angielskiego i podstaw języka hiszpańskiego w celu porozumiewania się w miejscu praktyk. Nasz wyjazd odbywał się w terminie 06.06.-20.06.2021 r.

Opiekunami praktyk były: p. prof. Monika Błaszczyk- nauczyciel przedmiotów zawodowych, p. prof. Joanna Hincz- nauczyciel języka angielskiego.

Podczas pobytu w Hiszpanii oprócz praktyk  u zagranicznych pracodawców, zostały zorganizowane dla nas różne atrakcje m.in. wycieczka do Matalascañas i Rondy. Zwiedziliśmy najciekawsze atrakcje Sevilli: Zamek Alcazar, Plac Hiszpański, Katedrę oraz Giraldę. Piękne parki i stare miasto z jego niepowtarzalnym klimatem! Mieliśmy okazję poznać  elementy kultury Hiszpanii np. na wieczorze paelli czy Flamenco.

Miejsca praktyk technika hotelarstwa:

 • Hotel Los Seises by Fontecruz  
 • Restaurante Ignacio Vidal     
 • Restaurante Ignacio Vidal     
 • Restaurante Ignacio Vidal     
 • Sevilla Dream Hostel 
 • Euromind Projects S.L.
 • Hotel Boutique Casa de Colon
 • Taberna Alambique

Praktyki w dziale housekeepingu: Część hotelarzy odbywała praktyki w dziale housekeepingu w obiektach Euromind, hotelach oraz hostelach. Do naszych obowiązków należało sprzątanie jednostek mieszkalnych wraz z łazienkami, a także części wspólnych obiektów. Oprócz tego zajmowaliśmy się także zmywaniem naczyń oraz polerowaniem sztućców.

Praktyki w dziale gastronomicznym : Tutaj kształciliśmy swoje umiejętności w zakresie obsługi gości w restauracjach, hotelach oraz motelach. Do naszych obowiązków należało serwowanie dań oraz napojów gościom, sprzątanie sali konsumenckiej oraz polerowanie sztućców. Poznaliśmy specyfikę pracy z zagranicznym gościem i nabyliśmy kompetencje porozumiewania się w języku obcym.

Dwie ekonomistki pracowały w dziale administracji. Do ich zadań należało wypełnianie faktur, archiwizacja i segregacja dokumentów firmy oraz wpisywanie danych do formularza  EXCELA. Praca wymagająca  skupienia i dobrej organizacji pracy.

Miejsca praktyk technika ekonomisty:

 • Educademia S.C.
 • Brico Depot Sevilla Sur

 

Praktyki, które odbywaliśmy w Hiszpanii nie tylko nauczyły nas specyfiki  pracy w  danym zawodzie, ale doświadczyliśmy jak wygląda życie, kultura i obyczaje w innym kraju. Zyskaliśmy nowe przyjaźnie nie tylko między naszą grupą, ale również z osobami innej narodowości. Mogliśmy podszkolić języki obce  podczas rozmowy z pracodawcą, w sklepie czy w  restauracji. Przełamywaliśmy własne lęki  i pokonywaliśmy bariery.

Odwiedzaliśmy wiele pięknych miejsc takich jak Alcazar, Plac Hiszpański, Ronda czy Matalascanas.

Zdobyliśmy dokumenty potwierdzające nasze osiągnięcia zawodowe.

Jednogłośnie uważamy, iż każdy powinien skorzystać z możliwości odbycia praktyk zagranicznych. Jest to niesamowita przygoda, która z pewnością zapisze się w pamięci.

Na załączonym filmiku przedstawiamy zdjęcia z naszych przygód podczas podróży do Sevilli, samych praktyk, zaplanowanych wycieczek, własnego czasu wolnego oraz powrotu do Polski.

Lista Uczestników:

Lewandowski Wojtek, Patrycja Rajewska, Kinga Bielicka, Emilka Stefaniak, Patrycja Sobkowicz, Karolina Banasik, Natalia Sobaniec, Martyna Cindioglu, Sandra Kubis, Marcelina Nowicka, Martyna Chędzel, Patrycja Palimąka, Katarzyna Nowak, Agata Iskra, Ania Fisiak, Klaudia Kapka, Dawid Zawiśniewski, Kuba Gosławski, Katarzyna Pietrzak, Klaudia Zielińska.

Link do filmu