KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

„Z UKOŃCZONYM STAŻEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

 

 PROJEKT „Z UKOŃCZONYM STAŻEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

POWERVET - 2019-1-PL01-KA102-062586 dofinansowany w ramach projektu
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+
Sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe


CELE PROJEKTU

Realizacja Projektu dla wybranej  grupy uczniów okaże się ogromną szansą na własny rozwój, dowartościowanie oraz możliwość skonfrontowania  własnych umiejętności i wyobrażeń  z oczekiwaniami zagranicznego  pracodawcy.

Udział  stażysty  w projekcie  przyczyni się do wykształcenia  umiejętności, kompetencji i postaw niezbędnych na europejskim rynku pracy:

- przełamania bariery językowej oraz podniesienie samooceny
- zwiększy znajomości języka angielskiego oraz opanuje podstawy języka hiszpańskiego
- zwiększy praktyczne wykorzystanie języków obcych w codziennych  sytuacjach
- nabędzie doświadczenie zawodowe poza granicami kraju
- rozszerzy wiedzę i umiejętności zawodowe oraz zweryfikuje je  w nowym kręgu kulturowym
- doświadczy pracy w zespole międzynarodowym
- zapozna się z kulturą pracy w kraju odbywania praktyki oraz pozna standardy jakościowe panujące w krajach UE
- zwiększy swoje szanse na rynku pracy krajowym i zagranicznym
- rozwinie umiejętności radzenia sobie ze stresem
- uzyska umiejętność samodzielnego uczenia się
- udoskonali umiejętności pracy z wymagającym pracodawcą
- nabędzie większą motywację do dalszego kształcenia, a w perspektywie pracy  u zagranicznego pracodawcy (otwarcie na nowe rynki pracy)
- rozwinie motywację do nauki języków obcych
- rozwinie postawę tolerancji i otwartości na inne kultury
- zwiększy poczucie własnej wartości w związku z możliwością pracy w UE
- doświadczy  bogactwa kulturowego Hiszpanii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności, zawarte pomiędzy instytucją wysyłającą, instytucją przyjmującą i uczestnikami, nakłada na  strony obowiązek zapewnienia najlepszych efektów  uczenia się, zgodnych z systemem ECVET. W oparciu o szkolny program praktyk zawodowych dla poszczególnych zawodów przewidziany dla  klasy III oraz we współpracy z partnerem zagranicznym, efekty uczenia  zostaną pogrupowane w  następujące jednostki:

  1.  Zachowanie zasad bezpieczeństwa w miejscu  pracy:

Stażysta będzie potrafił:

zidentyfikować zagrożenia dla zdrowia i życia podczas wykonywania zadań zawodowych, dobrać i zastosować środki ochrony indywidualnej, zastosować zasady ergonomii, przepisy bhp, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej w organizacji stanowiska pracy i podczas prac

2. Kompetencje językowew języku angielskim:

porozumieć się z uczestnikami procesu pracy, przekazać informacje dotyczące wykonywanych prac, przeprowadzić rozmowy dotyczące spraw zawodowych i sytuacji z życia codziennego; zrozumieć intencję wypowiedzi osób posługujących się zawodowo; nazwać wyposażenie branżowe i związane z pracami biurowymi, odczytywać i redagować dokumenty magazynowe/hotelowe/turystyczne/ekonomiczne związane z obsługą podróżnych; wysyłać korespondencję, udzielać w języku obcym informacji dotyczących planowania pracy w magazynie, w hotelu, lokalach gastronomicznych, biurach rachunkowych, prowadzić rozmowę z gościem, współpracownikiem, przełożonym, opiekunem stażu, opisać obowiązki pracowników hotelu biura podróży/działu rachunkowego/magazynu/lotnisk

  1. Kompetencje personalne i społeczne:

aktualizować wiedzę i doskonalił umiejętności zawodowe, przestrzegał tajemnicy zawodowej, stosował zasady kultury osobistej i etyki zawodowej, odpowiednio reagował na sytuacje wywołujące stres, doskonalił umiejętności komunikacyjne, wyciągał wnioski z podejmowanych działań, współpracował w zespole

  1. Kompetencje zawodowe: realizowane w 4 zawodach:

technik eksploatacji portów i terminali

będzie określał oczekiwania klientów, sporządzał dokumentację branżową, udzielał informacji podróżnym, obsługiwał pasażerów zgodnie procedurami, wykonywał prace przeładunkowe, magazynowe towarów, obsługiwał regały, sporządzał ofertę handlową, korzystał z programów komputowych wykorzystywanych w magazynach;

technik ekonomista

będzie potrafił opisać organizację stanowisk pracy biurowej /uzupełniać dokumenty księgowe/prowadzić korespondencję/posługiwać się biurowym sprzętem technicznym/stosować instrukcję obiegu dokumentów/archiwizować dokumenty księgowe/ewidencjonować operacje gospodarcze/poprawiać błędy księgowe/stosować oprogramowania finansowo-księgowe;

technik hotelarstwa

będzie potrafił zastosować właściwe techniki: sprzątania jednostek mieszkalnych/przygotowania pokoi/realizacji zamówień na usługi dodatkowe/prowadzić dokumentację służby pięter, gastronomii/przygotować i serwować śniadania/wykorzystywać programy komputerowe/zastosować zasady przechowywania artykułów spożywczych/dobrać nakrycia do rodzaju śniadań i metody serwowania do menu;

technik obsługi turystycznej

będzie korzystał ze źródeł informacji turystycznej/opisywał walory turystyczne Hiszpanii/stosował techniki organizacji i sprzedaży imprez/udzielał informacji turystycznej/obsługiwał turystę/aktualizował bazy danych informacji turystycznej/obsługiwał urządzenia biurowe/korzystał z systemów rezerwacyjnych/dostosowywał ofertę usług turystycznych do oczekiwań klientów;


Projekt adresowany do:

W projekcie wezmą udział  uczniowie klas drugich w roku szkolnym 2019/2020 kształcący się w cyklu czteroletnim w zawodach: technik hotelarstwa, obsługi turystycznej, ekonomista, technik eksploatacji portów i terminali. Zostaną oni wyłonieni w drodze jednej rekrutacji.

Utworzone  zostaną 3 grupy uczestników przyporządkowane terminom mobilności.

Pierwsza -20 osobowa, druga -20 osobowa, trzecia -19 osobowa grupa.

Łączna liczba uczestników stażu to 59 osób.


Zagraniczna Instytucja Pośrednicząca

euroMindProjects

AVENIDA CIUDAD DE LINARES 2 PASAJE

ES61 – Andalucía

23400 ,UBEDA (JAEN) HISZPANIA

Dyrektor:  Managing Director Amelia Wójcik

Osoba kontaktowa:  team leader biura w Sewilli Natalia Chojecka
telefon : +34647901808                  mail:info@euromind.es

Miejsce odbywania praktyk:

Sevilla- stolica Andaluzji, położona w południowo - zachodniej części Hiszpanii


Terminy wyjazdów grup

I grupa: 23.08 – 05.09.2020         II grupa: 08.11 – 21.11.2020       III grupa: 23.05. 05.06.2021

NOWE TERMINY WYJAZDÓW GRUP

I grupa: 30.05.2021-12.06.2021 
II grupa: 06.06.2021-19.06.2021   
III grupa :20.06.2021-03.07.2021

 Co uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane?

  • zajęcia przygotowawcze, ubezpieczenie, transport lotniczy, transfery, noclegi w rezydencjach w Sevilli, 3 posiłki dziennie, praktyki w branżowych przedsiębiorstwach, bogaty program kulturowy, w tym zwiedzanie Sewilli, całodniowe wycieczki do Rondy i Malagi nad Morzem Śródziemnym, opiekę nauczycieli i przedstawicieli firmy EuroMind, kieszonkowe

Co uczestników projektu czeka przed każdym wyjazdem?

  • Angielskie przygotowanie językowe – 35 godzin języka angielskiego zawodowego oparte na konwersacji i przyswojeniu użytecznych zwrotów w konkretnych codziennych sytuacjach.
  • Hiszpańskie przygotowanie językowe – 25 godzin języka hiszpańskiego obejmujące poznanie podstawowych zwrotów z życia codziennego Hiszpanów oraz słownictwo branżowe niezbędne podczas odbywania praktyk zawodowych.
  • Przygotowanie kulturowe – 15 godzin obejmujące informacje o kraju praktyk, jego regionach turystycznych, atrakcjach kulturowych, zagospodarowaniu turystycznym wraz z kuchnią narodową i zwyczajami oraz tradycjami wynikającymi ze specyfiki ludności tego kraju
  • Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne – 15 godzin oparte na zagadnieniach dotyczących zapobiegania wykluczeniu społecznemu, opanowaniu stresu oraz psychicznego wsparcia podczas wyjazdu wynikającego z tęsknoty za rodziną. Niezwykle ważnym aspektem będzie także przygotowanie uczestników projektu w zakresie savoir-vivre w miejscu odbywania praktyk i poznanie zasad postepowania w przypadku ewentualnego zagrożenia.
  • spotkania z osobami znającymi Hiszpanię z autopsji w celu przybliżenia kultury i zwyczajów tego kraju. Uczniowie zostaną także przeszkoleni w zakresie potrzeb zagranicznego turysty na spotkaniu z pracodawcą, znającym zagraniczny rynek.

POWERVET 2019 Zal VII_VIII_Formularz
Regulamin rekrutacji uczestnika w projekcie POWER

LISTA KANDYDATÓW DO PROJEKTU NA PODSTAWIE FORMULARZA

LISTA GŁÓWNA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW REKRUTACJI

LISTA REZERWOWA UCZESTNIKÓW NA PODSTAWIE REKRUTACJI

Harmonogram zajęć przygotowujących w ramach realizacji projektu


NOWE HARMONOGRAMY ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Harmonogram gr. I

Harmonogram gr. II

Harmonogram gr. III


ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE DO PROJEKTU