KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTERNETOWEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTERNETOWEGOW ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO -TURYSTYCZNO-HOTELARSKICH im. Wł. Grabskiego w ŁodziPrawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59). art. 1 ust. 3 i 21 oraz art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 992), art. 36 z dn. 29 sierpnia 1997 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych § 4 ust. 2,4 i 5.Z uwagi na wzrost cyberzagrożeń, od których całkowita separacja jest niemożliwa, a także fakt rozproszonej odpowiedzialności za bezpieczeństwo internetowe, jest niezbędne skoordynowanie działań, które umożliwią szybkie i efektywne reagowanie na wszelkiego rodzaju ataki. I.Głównym celem działań profilaktycznych szkoły w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zachowań agresywno - przemocowych, realizowanych przy użyciu technologii komunikacyjnych w szkole i poza nią, a także zapobieganie powstawaniu tego rodzaju problemów. II.Celem polityki bezpieczeństwa internetowego jest uświadamianie całej społeczności szkolnej (uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły) zagrożeń płynących z użytkowania Internetu i telefonii komórkowej, a jednocześnie uczenie zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z tych technologii. Uczniowie powinni wiedzieć, jak korzystać z mediów, aby nie stały się one narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej oraz jakie mogą być konsekwencje ryzykownych działań w sieci. III.Działania szkoły: a)wprowadzenie działań profilaktycznych w szkole, uświadamiających uczniom, nauczycielom, rodzicom, zasady korzystania i zagrożenia płynące z użytkowania różnych technologii komunikacyjnych poprzez: lekcje i warsztaty poświęcone cyberprzemocy, aktywizowanie uczniów do wymiany wiedzy,b)opracowanie konkretnych procedur reagowania w szkole na zjawisko cyberprzemocy, c) podejmowanie interwencji w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia cyberprzemocy, d) kształtowanie zachowań prospołecznych, wrażliwości na krzywdę i eliminowanie obojętności oraz bierności,e)prowadzenie zajęć i warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej, f)kształtowanie zdolności asertywnych, g)przeprowadzanie konkursów związanych z tematem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, h)pedagogizacja rodziców poprzez: poinformowanie rodziców o procedurach postępowania wobec dzieci zachowujących się agresywnie oraz stosujących przemoc z udziałem nowych technologii,organizowanie szkoleń, spotkań informacyjnych dotyczących tematu bezpieczeństwa internetowego,Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu stanowi Procedura reagowania w przypadku uzyskania informacji o cyberprzemocy.Załącznik nr 2 stanowi Kontrakt cyfrowy .