KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy

PROJEKT „Europejski  staż szansą na lepszy start zawodowy”

nr 2018-1-PL01-KA102-049098 dofinansowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez FRSE ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe


 
CELE PROJEKTU

W wyniku udziału w projekcie młodzież rozwinie lub nabędzie następujące kompetencje,  umiejętności i postawy  niezbędne na europejskim rynku pracy:

- zwiększy znajomości języka angielskiego oraz opanuje podstawy języka hiszpańskiego, ponadto udoskonali praktyczne  wykorzystanie języków obcych
- przełamie barierę językową
- nabędzie doświadczenie zawodowe poza granicami kraju
- rozszerzy wiedzę i umiejętności zawodowe oraz sprawdzi je w nowych warunkach kulturowych
- zdobędzie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym
- zapozna się z kulturą pracy w kraju odbywania praktyki oraz pozna standardy jakościowe panujące w krajach UE
- zwiększy swoje szanse na rynku pracy krajowym i zagranicznym
- rozwinie umiejętności radzenia sobie ze stresem
- otworzy się na inne kultury
- udoskonali umiejętności pracy z wymagającym klientem europejskim
- nabędzie większą motywację do dalszego kształcenia, a w perspektywie pracy  u zagranicznego pracodawcy (otwarcie na nowe rynki pracy)
- rozwinie motywację do nauki języków obcych
- rozwinie postawę tolerancji i otwartości na inne kultury
- zwiększy pewności siebie w związku z możliwością pracy w UE

Efekty uczenia się będące przedmiotem mobilności, zostaną szczegółowo określone wraz z partnerem zagranicznym w oparciu o szkolny program praktyk zawodowych dla poszczególnych zawodów przewidziany dla klasy III, a następnie zgodnie z założeniami systemu ECVET i z punktu widzenia transparentności zostaną pogrupowane w następujące jednostki:

 1. Zachowanie zasad bezpieczeństwa na stanowisku pracy:

Stażysta będzie potrafił:

- zidentyfikować zagrożenia dla zdrowia i życia podczas wykonywania zadań zawodowych/ dobrać i zastosować środki ochrony indywidualnej
- zastosować zasady ergonomii, przepisy bhp, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej w organizacji stanowiska pracy i podczas pracy

 1. Kompetencje językowe (z podziałem na zawody) w języku angielskim:

- nazwać wyposażenie występujące w hotelu/biurze podróży/dziale rachunkowym oraz związane z pracami biurowymi
- odczytywać i redagować dokumenty hotelowe/turystyczne/ekonomiczne oraz wysyłać  korespondencję,- udzielać w języku obcym informacji dotyczących hotelu, atrakcji turystycznych, lokali gastronomicznych, wydarzeń kulturalnych, połączeń  komunikacyjnych/usług rachunkowych,
- rezerwować usługi, przyjmować i potwierdzać rezerwację na usługi hotelarskie/turystyczne (osobiście, mailowo, telefonicznie)
- prowadzić rozmowę z gościem
- opisać obowiązki pracowników hotelu/ biura podróży/działu rachunkowego
-  napisać CV oraz list motywacyjny w języku angielskim

 1. Kompetencje personalne i społeczne

- zastosować zasady kultury osobistej i etyki zawodowej,
- przewidzieć i odpowiednio zareagować na sytuacje wywołujące stres,
- przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego,
- przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania,
- doskonalić  umiejętności komunikacyjne,
- uwzględniać opinie i pomysły innych członków zespołu,
- zastosować techniki negocjacyjne,
- wyciągnąć wnioski z podejmowanych działań.

 1. Kompetencje zawodowe: będą doskonalić i poszerzać następujące efekty zawodowe:

   Uczeń będzie potrafił:

 2. technik hotelarstwa

zastosować właściwe techniki: sprzątania jednostek mieszkalnych i powierzchni ogólnodostępnych/ procedury przygotowania pokoi/realizacji zamówień na usługi dodatkowe/prowadzić dokumentację służby pięter, gastronomii i usług dodatkowych/przygotować i serwować śniadania/ wykorzystywać programy komputerowe/rozliczyć koszty związane z realizacją usług w dziale służby pięter, gastronomii i usług dodatkowych/zastosować zasady przechowywania surowców spożywczych, potraw i napojów/nakryć odpowiednio stoły i dobrać nakrycia do rodzaju śniadań/dobrać metody serwowania do menu śniadaniowego/zastosować zasady obsługi gości podczas śniadania/rozwiązać sytuacje problemowe w obsłudze gości/opisać bazę noclegową Hiszpanii;

6. technik obsługi turystycznej:

korzystać z różnych źródeł informacji turystycznej map i przewodników w tym hiszpańskich/opisać walory turystyczne Hiszpanii/ zastosować różne techniki organizacji i sprzedaży imprez oraz udzielać informacji turystycznej/obsługiwać turystę/aktualizować bazy danych informacji turystycznej/ obsłużyć urządzenia i sprzęt biurowy/ korzystać z systemów rezerwacyjnych/promować wybrane przedsiębiorstwa lub regionu turystycznego

       7. technik ekonomista

opisać organizację stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem hiszpańskich jednostek organizacyjnych/uzupełniać i redagować dokumenty księgowe/ przyjmować, wysyłać i rozdzielać korespondencję/posługiwać się sprzętem technicznym w  pracy biurowej/ stosować instrukcję obiegu dokumentów oraz redagowania pism służbowych/archiwizować dokumenty księgowe/ rozliczać koszty działalności organizacji/ewidencjonować operacje bilansowe i wynikowe na różnych kontach/ poprawiać błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych/sporządzać zestawienia obrotów i sald /stosować oprogramowania finansowo-księgoweProjekt skierowany jest do uczniów 5 klas drugich w roku szkolnym 2018/2019 kształcących się w cyklu czteroletnim w zawodach technik: hotelarstwa -3 klasy, obsługi turystycznej i ekonomista – po 1 klasie. Zostaną wyłonione w drodze  jednej rekrutacji

 3 grupy uczestników z 5 klas po 20 uczestników każda. W sumie staż obejmie 60 uczniów.


 
Zagraniczna Instytucja Pośrednicząca

UNIVERSAL MOBILITY SL, Mobility Projects z siedzibą przy Santa María Micaela 18 pta 119 Valencia 46008, Hiszpania,
dane kontaktowe: tel. +34 626 677 86, 
www.mobilityprojects.comemail:
projects@mobilityprojects.com.

Odział: MobilityProjects,
Puente Espinosa 28 – 1 (18009) Granada

Dyrektor:  Moises Margaix  Beltran

Osoba kontaktowa:
Magdalena Izabela Adamczyk

Współdyrektor, Kierownik Projektów
telefon : 0034 626 677 86

mail: projects@mobilityprojects.com


 
Miejsce odbywania praktyk:
Granada w Prowincji Andaluzja w Hiszpanii

Terminy wyjazdów grup:

I grupa 01-14.09.2019.
II grupa 29.09- -12.10. 2019.
III grupa 24.05-06.06.2020.Przed wyjazdem obowiązkowe  zajęcia:

 • Przygotowanie językowe - język angielski zawodowy – obejmie 20 godzin lekcyjnych, które poświęcone będą poszerzaniu słownictwa zawodowego.

 • Przygotowanie językowe – język hiszpański – obejmie 23 godzin, które poświęcone będą poznaniu podstawowych zwrotów z życia codziennego, głównie związanego z podróżowaniem i turystyką, wraz z elementami podstawowego słownictwa zawodowego.

 • Przygotowanie kulturowe z elementami przygotowania psychologiczno-pedagogicznego – obejmie 12 godzin, które poświęcone będzie poznaniu miasta, regionu oraz kraju odbywania praktyk – Hiszpanii w zakresie jego tradycji, zwyczajów i kultury, miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz psychologii podróżowania, konfrontacji z inną kulturą, szerzeniu postaw tolerancji i otwartości na różnice kulturowe w aspekcie odbywania praktyk zawodowych, zapobieganiu zagrożeniom oraz integracji grup wyjazdowych.
 •  
 •  

GABLOTY

   


Zajęcia Przygotowawcze

    

    

    

    


Lista III grupy

Harmonogram zajęć III grupy


 Sprawozdanie z praktyk I Grupa

I grupa 20 uczniów klas III, w tym: 16 kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej i 4 w zawodzie technik hotelarstwa odbyło praktyki zawodowe w urokliwej Granadzie w terminie 02.09.2019- 13.09.2019 roku. Opiekunami grupy były: p. prof. Monika Błaszczyk – koordynator projektu i nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz p. prof. Agnieszka Duda  – nauczyciel języka angielskiego.

Praktyki odbywały się w biurach podróży i hotelach m.in. w EMYCET VIAJES, Best Life Experience, w  Hotelu Molinos i ABBA**** w Granadzie. Zagraniczna praktyka dała młodzieży możliwości uzyskania dodatkowych wiadomości i umiejętności zawodowych oraz pozwoliła rozwinąć już zdobyte. Uczniowie mieli okazję połączyć teorię z praktyką, poszerzyć zakres własnych doświadczeń zawodowych, doskonalić umiejętności posługiwania się językiem obcym z wykorzystaniem słownictwa zawodowego oraz poznać podstawy  nowego języka -j. hiszpańskiego. Ważnym aspektem praktyk okazało się również nabycie umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych.

Turyści poszerzyli wiadomości i umiejętności w zakresie obsługi różnych typów  klientów, urządzeń biurowych, produktów turystycznych Hiszpanii i sposobów ich promocji, technik sprzedaży oraz sposobów udzielania informacji turystycznej.

Hotelarze poszerzyli wiadomości i umiejętności dotyczące: przygotowania i serwowania śniadań, organizacji usług dodatkowych, obsługi gości z wykorzystaniem różnych urządzeń  oraz europejskich standardów, jak i utrzymania czystości w obiektach hotelowych.

Projekt jest realizowany zgodnie z ideą ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, który ma służyć zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji).Młodzież aktywnie uczestniczyła w powierzonych im przez pracodawców zadaniach zawodowych, czego dowodem są, wystawione przez opiekunów praktyk, wysokie oceny końcowe.

Nie samą pracą żyje jednak człowiek, w związku z czym uczniowie mieli również okazję skorzystać z bogatego programu kulturowego, który pozwolił im poznać Andaluzję, wraz z jej tradycją, historią, kulturą, a także kuchnią!

Przede wszystkim, podczas pieszych wycieczek, praktykanci poznali Granadę – miasto wpisane na listę UNESCO, będące mieszanką kultury arabskiej, cygańskiej i żydowskiej. Uczniowie zwiedzili  m.in.:

 • dzielnicę Albaicín z urokliwym punktem widokowy Mirador de San Nicolás na Alhambrę- warowny zespół pałacowy zbudowany w XIII, arcydzieło architektury arabskiej w Hiszpanii,
 • dzielnicę Sacromonte związaną z kulturą cyganów andaluzyjskich Gitanos oraz ich sztuką tańca i śpiewu flamenco, którą po dzień dzisiejszy pielęgnują w charakterystycznych budowlach nazywanych jaskiniami (cuevas) – domy w skale.
 • żydowską dzielnicę Realejo słynącą z małych uliczek ozdobionych artystycznym graffiti,
 • gotycko-renesansową Katedrę  Santa María de la Encarnación z bogato zdobionymi rzeźbami i obrazami  Capilla Real, miejscem pochówku Królów Katolickich – Izabeli i Ferdynanda oraz Joanny Szalonej i Filipa Pięknego

W weekend uczniowie mieli okazję zwiedzić dwa bardzo atrakcyjne miasta Andaluzji: Malagę w sobotę i Cordobę w niedzielę.  Hasłem przewodnim Malagi jest Ciudad Genial (Genialne Miasto), bo zwiedzający znajdzie w nim wszystko: piękne deptaki, oazy zieleni, zabytki pamiętające czasy Rzymian i Maurów, wyśmienite bary tapas, a także piękną plażę. Wraz z przewodniczką Anią zwiedziliśmy najbardziej atrakcyjne punkty miasta. Zaczęliśmy od odwiedzenia domu Pabla Picassa, w którym obecnie mieści się Muzeum Sztuk Pięknych. Następnie udaliśmy się do Alcazaby  - zespołu fortyfikacji pałacowych składającej się z pałaców, wewnętrznych cytadel i bastionów skąd rozpościera się malowniczy widok na Malagę. Następnie wspięliśmy się na wzgórze  Gibralfaro, kolejny  punkt widokowy, z którego roztacza się niezapomniany widok na port  i miasto, gdzie zwiedziliśmy Zamek Gibralfaro. Następnym zabytkiem, który zobaczyliśmy, była katedra w Maladze – druga co do wielkości w Andaluzji. Po zakończeniu zwiedzania przeszliśmy dzielnicą portową i  udaliśmy się chętnie na najpopularniejszą plażę w mieście – La Malagueta, gdzie miło spędziliśmy czas, korzystając z kąpieli słonecznych

Kolejnego dnia pojechaliśmy do  Cordoby – miasta również wpisanego na Listę  Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przeszliśmy przez- najsłynniejszy most miasta zbudowany w I w. n.e., w czasach panowania Cesarstwa Rzymskiego - Puente Romano  przerzucony nad rzeką Gwadalkiwir. W mieście zwiedziliśmy:

 • Wielki Meczet zwany po hiszpańskuLa Mezquita, pochodzący z VIII w., jest jednym z najbardziej znanych meczetów na świecie, głównie dzięki słynnej sali z lasem kolumn. Po rekonkwiście  w XVI w. Hiszpanie postawili na środku meczetu katedrę gotycką. Jest największym byłym meczetem w Europie, jego powierzchnia to ok. 23 000 m² otoczony murem z wieżą-dzwonnicą (dawnym minaretem, na którym wzorowano się w krajach islamskich),
 • Stare Miasto łączące wątki arabskie, wizygockie, żydowskie i kastylijskie, często schowane w miniaturowych patios, z urokliwymi uliczkami, gdzie na każdym kroku można zobaczyć kwitnące kwiaty w niebieskich doniczkach poprzyczepianych do ścian budynków
 • Alcazar de los Reyes Cristianos(Zamek Królów Chrześcijańskich), niegdyś mieściła się tu rezydencja rzymskich gubernatorów, następnie kalifów mauretańskich, a w 1328 roku stał się siedzibą królów hiszpańskich gdy przebywali w Kordobie. To właśnie w Alcazar Krzysztof Kolumb przedłożył swój pomysł poszukiwania zachodniej drogi do Indii. Znajdują się tu piękne ogrody z sadzawkami i fontannami oraz rzymskie mozaiki i sarkofag z III w. To swoiste muzeum, a także miejsce wykorzystywane do organizowania imprez publicznych oraz prywatnych eventów.

Oprócz licznych wycieczek bardzo ciekawe okazały się zajęcia z języka hiszpańskiego przygotowane przez przedstawicieli firmy pośredniczącej, w tym Gra miejska - w wersji angielsko-hiszpańskiej oraz wspólnie zorganizowane wyjścia na degustację churrosów (tradycyjny wypiek hiszpański) i pokaz flamenco.

Ostatnie dni hiszpańskiej przygody upłynęły pod znakiem pożegnań. Odbyło się spotkanie z tutorami u pracodawców, z pracownikami firmy pośredniczącej Universal Mobility Projects: naszą koordynatorką Hanią, przewodniczką Anią i nauczycielką hiszpańskiego. Uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk i ukończenia podstawowego kursu języka hiszpańskiego. Podsumowaniem tego dnia był wyśmienity poczęstunek w formie „tapas"  i występ lokalnego piosenkarza. 

Wszyscy wrócili z bogatym bagażem doświadczeń zawodowych i życiowych.

Na potwierdzenie tych słów kilka opinii  samych uczestników:

"Zagraniczny staż pozwolił mi przede wszystkim poprawić moje zdolności językowe, poznać specyfikację pracy w hiszpańskim biurze podróży. Ponadto stałam się bardziej pewna siebie, otwarta na obcą kulturę, poznałam walory turystyczne Hiszpanii, a w szczególności Andaluzji oraz nauczyłam się pracować w międzynarodowym zespole. Tak cenne doświadczenia zdobyte podczas zagranicznego stażu z pewnością pomogą mi w przyszłości odnaleźć się na europejskim rynku pracy."

(Małgorzata Plaskota III A - Technik obsługi turystycznej)

"Zagraniczny staż dał mi na pewno więcej odwagi w podróżowaniu, nauczył mnie wiele w kwestii zawodu w dziedzinie turystyki. Oprócz zdobycia nowych umiejętności zawodowych, udoskonaliłem te, które już nabyłem na poprzednich praktykach w Polsce".

(Patryk Witkowski III A - Technik obsługi turystycznej)

 "Wyjazd na ten zagraniczny staż  dał mi bardzo wiele,  przede wszystkim  możliwość rozwoju w kierunku kształcenia jakim się interesuję czyli właśnie w kierunku turystycznym. Praca w zespole międzynarodowym rozwinęła moją pewność siebie oraz pozwoliła mi na poszerzanie wiedzy, ale także na nabycie różnych umiejętności. Poznałem kulturę oraz unikatowe zabytki Andaluzji. Nabytych umiejętności oraz zdobytych doświadczeń nie wymieniłbym na nic innego. Dwa tygodnie spędzone w biurze Best Life Experience  w Granadzie  pozwoliły mi uzyskać niepodważalne doświadczenie oraz umiejętności, które jestem pewny, że zapewnią mi łatwiejszy start na turystycznym rynku pracy".

(Patryk Kotus III A - Technik obsługi turystycznej)


Sprawozdanie z praktyk III Grupa

W dniach 7-19 września 2020 do Granady wyjechała III grupa 16 uczniów klas IV  kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Opiekunami grupy były: p. prof. Monika Błaszczyk – koordynator projektu i nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz p. prof. Agnieszka Duda  – nauczyciel języka angielskiego.

Ten wyjazd był wyjątkowy gdyż odbywał się w okresie pandemii Covid -19. Dlatego tez przed wyjazdem wszyscy odbyli dodatkowe szkolenie dotyczące procedur bezpieczeństwa oraz zostali zaopatrzeni w maseczki oraz płyny do dezynfekcji rąk. W Hiszpanii już w tym czasie obowiązywał nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych: w sklepach, na ulicy, w miejscu zakwaterowania no i oczywiście w miejscu pracy. Można to zaobserwować oglądając relację fotograficzną – mimo upału nasi uczniowie na każdym „zamaskowani”.

Praktyki odbywały się  hotelach: Hotel Casa 1800, Hotel Los Angeles, Hotel Nest Style, Hotel Plaza Nueva, Hotel Nest Flats, oraz hostelach: Hostel Arteaga, Hostel Oripando.

Okazało się, że nasi uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani do stażu. Umiejętności nabyte w czasie praktyk w Polsce zyskiwały im uznanie opiekunów w miejscu pracy. Wykonywali swoje zadania solidnie i szybko mimo panującego upału. Szkolenie z zakresu kultury oraz nabycie podstaw języka hiszpańskiego pozwoliło na dobra komunikację z osobami nadzorującymi. Zagraniczna praktyka dała młodzieży możliwości uzyskania dodatkowych wiadomości i umiejętności zawodowych oraz pozwoliła rozwinąć już zdobyte. Nasi uczniowie aktywnie wykonywali powierzone im obowiązki i  dali się lubić  czego dowodem były nie tylko wysokie oceny ich praktyk, ale także propozycje pracy, które niektórzy z uczniów otrzymali na zakończenie.

Popołudniami uczniowie nie mieli czasu na nudę. Odbywało się zwiedzanie okolicy, poznawanie atrakcji Granady jej historii i kultury, a także dalsze poznawanie języka hiszpańskiego. Zajęcia kulturowe przygotowane przez firmę pośredniczącą „Universal Mobility” miały charakter gier miejskich nastawionych na aktywne uczestniczenie i poszukiwanie wiadomości oraz przełamywanie barier komunikacyjnych.

W dni wolne od pracy odbyły się wycieczki autokarowe do Malagi i Kordoby. Program zwiedzania zawierał wszystkie obowiązkowe obiekty w wymienionych miastach opisane szczegółowo w relacji z pobytu w Granadzie grupy I. Niestety restrykcyjne procedury bezpieczeństwa spowodowały, że nie do wszystkich miejsc tak duża grupa mogła się udać. Nie zwiedzano muzeum Picassa w Maladze. W zamian za to zaoferowano nam zwiedzanie bardzo ciekawego „Muzeum mody i motoryzacji”, które było ciekawe zarówno dla męskiej jak i żeńskiej części wycieczki.

Pandemia spowodowała inne niż w poprzednich grupach podsumowanie stażu. Przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa uczniowie uczestniczyli w grze miejskiej, na zakończenie której uroczyście odbierali certyfikat. Jednym z zadań w trakcie gry było udzielenie wywiadu i odpowiedź na pytanie: co dały ci praktyki w Hiszpanii? Uczniowie wymieniali możliwość poznania nowej kultury, nawiązania nowych znajomości i przełamania barier językowych jako bardzo ważne dla nich.

Na pytanie zadane przed powrotem do Polski: „Czy przedłużyłbyś praktyki o miesiąc?” wszyscy zgodnie odpowiadali „tak”! Ten czas w Granadzie będzie dla naszej młodzieży z pewnością bardzo miłym wspomnieniem.


To były dwa niezapomniane tygodnie i każdy uczestnik zapewne będzie wspominać pobyt bardzo ciepło, marząc  o powrocie do Granady...


 Cordoba

    

    

    

Malaga

   

   

   

   


Umiejętności zawodowe Technik Hotelarstwa

   

   

   


Umiejętności zawodowe Technik obsługi turystycznej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    


Zwiedzanie urokliwej Granady

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   


Relacja ze stażu III grupa

<<PREZENTACJA>>


Folder turystyczny Granada

Folder turystyczny Malaga

Folder turystyczny Kordoba


Promocja projektu na szkolnym apelu

<<PREZENTACJA>>


FILM NR 1


FILM NR 2


Polecamy do obejrzenia filmy dydaktyczne w języku angielskim z zastosowaniem słownictwa zawodowego dotyczące nabytych wiadomości i umiejętności zawodowych podczas realizacji stażu związanych z procedurami przygotowania jednostki mieszkalnej dla gościa hotelowego według standardów hiszpańskich.  

Michał Stańczak i Natalia Laśkiewicz  zaprezentują procedurę sprzątania łazienki obowiązującą w Hotelu ABADIA**.  

Procedurę ścielenia łóżka zaprezentują uczennice: Weronika Majda i Wiktoria Brudz odbywające praktykę zawodową w Hotelu Plaza Nueva***